La Memòria del Club

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 5 de Juny de 1935

FAIG CONSTAR: que l’acta de la junta general de constitució de l’esmentada associació diu com segueix: “ A Barcelona a cinc de juny del mil nou-cents trenta cinc: essent les divuit hores i trenta minuts, reunits en el carrer Pla de la Boquería cinc, botiga , els senyors indicats al marge, sots la presidència del senyor Emili Alsina i Celis i actuant de secretari e l que sotasigna, te lloc la Junta general de la constitució de l’associació “CASINO BEGUES”.

 

Oberta la sessió per el senyor President, es llegit l’Estatut presentat a la secció de Governació del Govern general de Catalunya i al qual va ésser posada la nota de presentació el dia vint-i-vuit del mes darrer, essent aprovats per unanimitat. Seguidament son nomenats per aclamació els senyors següents per a forma una Junta Govern : President Emili Alsina i Celis ; Vice-president 1r Jaume Casanovas i Pons, Vice-president 2n Gabriel Pascual i Roldán; Secretari Joan Pardo i Werhle; Visesecretari Emili Alsina i Tuca; Tresorer Enric Orzaes i Bregolat ; Vocals, el alcalde de Begues , Maria Illa, i Lladó, Joan Bta Serra i de Martínez, Sirus, Queralt i Biosca i Demetri Vendrell Nunné.

 

Es fa constar que l’elecció per el càrrec de vocal de l’alcalde de Begues es una justificada deferència a la primera autoritat local de l’esmentat poble, S’acorda oferir a l’Ajuntament de Begues i al seu alcalde els respectes de l’entitat i fer-lo-shi avinent que es propòsit de la mateixa es contribuir, , al millorament del poble per tal que la seva categoria com a població d’estiueig, arribi al nivell que l’hi correspon, per tal que en gaudeixin principalment els beneficis els veïns i l’Ajuntament. Es atorgat un ampli vot de confiança a la Junta de Govern, i els mes amplis poders, per a l’adquisició dels terrenys necessaris per edificar-hi el “Casino” i per tal a la formalització de les escriptures que calguin.

 

Es aprovat el projecte d’edifici, del que n’és autor l’arquitecte senyor Serra, integrat per el plànol, pressupost i plecs de condicións. S’acorda construir l’edifici en el fons del terreny qual adquisició es gestiona i es decideix també construir la pista de tennis, fixant-se l’emplaçament.. Tal com es previst en l’article 9 de l’Estatut s’acorda posar en circulació cent Bons de fundador, sense interès . I no havent-hi altres assumptes dels que tractar s’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta minuts i de la mateixa se n’exten la present acta , que signo amb el senyo President i del contingut de la qual certifico. Emili Alsina Celis Jaume Casanovas Pons Gabriel Pasqual Roldan Joan Pardo Werhle Emili Alsina Tuca Enric Orzaes Bregolat Maria illa Lladó Joan Bta Serra de Martínez Sirus Queralt Biosca Demetri Vendrell L’unné Jaume Costas Doménec Guasch Domènec Vendrell Joan Molins Ramir Torres (Representat )”.